Sidekart | Kontakt oss | Logg inn | Finn din Varmefag-butikk »
CONTENT 2

Generelle betingelser

Her finner du generelle betingelser ved kjøp av peis hos en Varmefagforhandler. Standard leveringsbetingelser for forbrukerkjøp.
1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper (kunde)som er forbrukerkjøp, med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34. Ved kjøp som ikke er forbrukerkjøp gjelder egne leveringsbetingelser.

2. LEVERING
Levering finner sted i henhold til nærmere avtale, tilbud e.l. Tidspunktet for levering følger ellers av forbrukerkjøpslovens bestemmelser slik at levering normalt anses å ha funnet sted når vare er overlevert til kjøper. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for produktet, herunder sørge for at vann og strøm er tilgjengelig. Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige eller andre forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for forhold på monteringsstedet som er kundens ansvar eller feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for, slik som pipe, fundament for peis og lignende. Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene. Elementpeiser beregnet til maling leveres usparklet og umalt.

4. PRISER - OBS!
Vi tar forbehold om feil i informasjonen om våre produkter og priser på hjemmesidene. Alle oppgitte priser er inkl. mva og miljøgebyr. Frakt, montering og instruksjon i virkemåte inngår ikke i de oppgitte produktpriser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning. Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig. Ved kjøp på kreditt har selger rett til å belaste gebyr for utstedelse og forsendelse av faktura. Selger innhenter rutinemessig kredittopplysninger ved kreditt.

5. BETALING
Kjøpesummen betales kontant ved bestilling/kjøp. Dersom det er avtalt kreditt, faktureres kontraktsummen ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Avtalt kredittid er 15 dager. Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig forutsatt tidsplan. Ved forsinket betaling påløper rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling.

6. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser. En slik rett omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet(ene) eller forbruksmateriell.. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, brennplater, glass o.l. Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller dersom betaling ikke har funnet sted i h.h.t. avtale. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers egen montering, pipas tekniske standard, mangelfull trekk i pipe, undertrykk i lokaler der oven/peis er montert, fuktig ved, normal soting på glassflater el. lign. I tillegg til denne reklamasjonsretten kommer eventuell fabrikkgaranti.
 
7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Det samme gjelder for mangler som først kan oppdages etter montering og/eller ibruktaking. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.
 
8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjaøper reklamasjonsrett i henhold til lov om håndverkertjenester for forbrukere av lov nr 63/1989 for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller andre ytre påvirkninger.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser med følgende begrensninger: Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg produktet), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet. Det ytes aldri erstatning for tort og svie i kjøpsforhold.

10. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger. 11. RETUR/ANNULLERING
Kjøper kan ikke annullere kjøpet for levert vare. Retur av levert vare kan derfor bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning. Dersom retur aksepteres av selger, vil returnert vare bli kreditert med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.

Del på Facebook